Tikai EUR 1,00, par katrām 20 minūtēm

Blaumaņa iela 20, Rīga + 371 67399131 / parking@centrus.lv

Datu apstrādes politika
SIA “Centrus parking” Personas datu apstrādes politika

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic pārzinis SIA “Centrus parking”, reģ. Nr. 40103608440, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 20, Rīga, LV-1011 (turpmāk arī mēs, mūsu, mums).  Turpmāk norādītā informācija attiecas ne tikai uz Autostāvvietas lietošanu, bet arī uz visa veida saziņu ar mums, tostarp portālā www.centrusparking.lv un citās sociālo tīklu platformās. Pastāv iespēja, ka mēs ieviesīsim izmaiņas personas datu apstrādē, tādēļ lūdzam ieskatīties šajā Personas datu apstrādes politikā regulāri, lai uzzinātu svarīgāko.

Kādam nolūkam SIA “Centrus parking” izmanto Jūsu personas datus?
  • Autostāvvietā mēs veicam videonovērošanu ar mērķi novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar mūsu un trešo personu īpašumu, tai skaitā autostāvvietas klientu īpašuma aizsardzību, lai iegūtu un saglabātu pierādījumus.  Autostāvvietā izvietoto videonovērošanas sistēmu ierakstos var būt fiksēts Jūsu Transportlīdzeklis (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, marka un modelis, krāsa), iebraukšanas un izbraukšanas laiks Autostāvvietā, kā arī Jūsu un Transportlīdzekļa pasažieru attēls, izskats, vizuāli fiksēta uzvedība, personas attēla ieraksta laiks un vieta, uzvedība un pārvietošanās Autostāvvietā. Tiesiskais pamats videonovērošanas veikšanai ir Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts). Videoierakstu glabāšanas termiņš ir 1 mēnesis.
  • Lai Jūs varētu noformēt  abonementa karti vai noslēgt ilgtermiņa abonementa līgumu, mēs uz Jūsu piekrišanas un Jūsu pieprasījuma noslēgt līgumu pamata apstrādājam Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasts, telefona numurs kā arī norēķinu informācija, lai pārliecinātos, ka esat veicis samaksu un sazinātos ar Jums gadījumā, ja nav veikta apmaksa vai citos ārkārtas gadījumos (piemēram, ja Jūsu Transportlīdzeklis kaut kādu iemeslu dēļ ir jāpārvieto). Tiesiskais pamats datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts) un/vai līguma noslēgšanai un izpildei (Regulas 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts) un/vai Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).
  • SIA “Centrus parking” var apstrādāt Jūsu personas datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem par Autostāvvietas lietošanu, tostarp sociālo tīklu platformās. Ja jautājumu vai pieprasījumu ievietosiet publiski pieejamā veidā mūsu sociālā tīkla platformā izveidotā vai citā publiski pieejamā veidā, mēs sniegsim atbildi tajā pašā saziņas kanālā. Atbilde var precizēt informāciju par Jūsu Transportlīdzekļa novietošanas laiku un citu informāciju par Jūsu Transportlīdzekli un Autostāvvietas lietošanas apstākļiem, kas ir nozīmīga un sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem. Ja nevēlaties, lai sniedzam Jums atbildi publiski, lūdzam jautājumu iesūtīt kādā no privātiem saziņas kanāliem, kā piemēram, sociālā tīkla platformas izveidotā saziņas kanālā (Facebook Messenger un citi) vai ar e-pasta starpniecību, vai iesniedzot klātienē mūsu birojā.
  • Lai veicinātu aktīvāku saziņu ar mums un biežāku mūsu Autostāvvietu lietošanu, dažreiz mēs rīkojam konkursus sociālo tīklu platformās un citos saziņas kanālos. Piesakoties konkursam, Jūs piekrītat, ka izmantosim Jūsu pieteikumā minētos personas datus, lai noskaidrotu uzvarētāju un izsniegtu konkursa balvu. Tiesiskais pamats datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts) un Pārziņa tiesiskais pienākums (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).
  • Gadījumos, kad mums nebūs izdevies atrast apmaksu apliecinošu informāciju, vai Autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos mēs veicam Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju, lai sniegtu Jums informāciju un nodrošinātu pierādījumus. Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem, sazināsimies ar Jums, izmantojot Jūsu iepriekš norādīto kontaktinformāciju. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Pārziņa leģitīmā interese (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).
  • Mēs varam izmantojam Transportlīdzekļa Numuru, lai noskaidrotu, vai esat veicis samaksu, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Ja radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu, mēs izmantosim Transportlīdzekļa Numuru, lai pārliecinātos, vai veicot samaksu ar Mobilly, neesat kļūdaini apmaksājis citu zonu.
Kā SIA “Centrus parking” dara zināmu Jūsu informāciju sadarbības partneriem un trešajām personām?

Lai Jums būtu, kur novietot transportlīdzekli un lai Jūs ērti varētu veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs esam iesaistījuši pakalpojuma nodrošināšanā vairākus sadarbības partnerus un puses. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērti veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs sadarbojamies ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un automātisko maksājumu pakalpojumu sistēmas uzturētājiem. Ja, neskatoties uz atgādinājumu, nebūsim saņēmuši samaksu par mūsu Autostāvvietu lietošanu, lai atgūtu samaksu par sniegto pakalpojumu un nodrošinātu līguma izpildi, Jūsu personas datus darīsim zināmus licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nesniegsim Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs nepieciešams Autostāvvietas lietošanas līguma izpildei vai mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts amatpersonas, mēs sniegsim pieprasīto informāciju.

Kā SIA “Centrus parking” apstrādā un uzglabā Jūsu personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Autostāvvietu lietošanas noteikumiem un līguma mērķim, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu apjomu. Jūsu personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai SIA “Centrus parking” un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē, parādu atgūšanā un citu mūsu pamatdarbības funkciju izpildē. SIA “Centrus parking” un sadarbības partneri un to darbinieki ir apņēmušies nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti. Mēs uzglabājam Jūsu personas datus, kamēr tie ir nepieciešami, lai izpildītu Autostāvvietas lietošanas līgumu un Latvijas Republikas likumdošanas prasības. Pēc līguma izpildes mēs uzglabāsim Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam, un Jūsu personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu pieprasījumu. Ja Jūsu personas datu glabāšanas periodu nosaka likums, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus likumā paredzētā perioda garumā. Ja Jūs darījāt mums zināmus Jūsu personas datus publiski sociālā tīkla platformā, piemēram, konkursa norises gaitā vai uzdodot jautājumu, mēs ievērosim sociālā tīkla platformas privātuma politiku attiecībā uz datu uzglabāšanu un dzēšanu. Jūs varat lūgt dzēst Jūsu datus vai tos labot. 

Kā SIA “Centrus parking” rūpējas par Jūsu personas datu drošību?

Lai pasargātu Jūsu personas datus, mēs lietojam samērīgas drošības metodes, kas ir noteiktas atbilstoši riska novērtējumam un pakāpei. Tikai SIA “Centrus parking” darbinieki, kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem.

Kā Jūs varat pārzināt Jūsu personas datus, ko apstrādā SIA “Centrus parking”?

Jums kā datu subjektam ir tiesības pārvaldīt savus personas datus. Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties piekļūt Jūsu personas datiem, dzēst, labot vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Ja vēlaties uzdot mums jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: parking@centrus.lv.

Sīkdatņu politika

Šī mājas lapa izmanto sīkdatnes, par to brīdinot mājas lapas lietotājus un apmeklētājus. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar šo sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt mums savu piekrišanu analītiski statistikām sīkdatnēm.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu mājas lapas apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai uzglabātu informāciju, kas var identificēt lietotāju. Izmantotās sīkdatnes var iedalīt nepieciešamās sīkdatnēs, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnēs.

Šajā mājas lapā tiek izmantota uzņēmuma "Google Inc" programma "Google Analytics", kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz "Google" serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. "Google" nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir "Google" rīcībā. "Google" nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma "Google" uzdevumā veic šo datu apstrādi. Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti "Google Analytics" statistikā. Detalizētu informāciju par "Google Analytics" lietošanas noteikumiem var izlasīt tīmekļa vietnē: www.google.com/analytics/terms/us.html.
 

Šajā mājas lapā tiek izmantotas šādas nepieciešamās sīkdatnes:

Sīkdatnes nosaukums Sīkdatnes apraksts Derīguma termiņš Sīkdatnes grupa
centrus_parking_session Lietotāja sesijas sīkdatne 2 stundas Nepieciešama
privacy_policy, cookie_opt Nodrošina konkrētā lietotāja sīkdatņu izvēles lauka darbību 1 gads Nepieciešama
XSRF-TOKEN Tiek izmantota lapas aizsardzībai un drošībai, lai novērstu pieprasījumus pēc vietnes viltošanas (CSRF). CSRF ir uzbrukums datoru sistēmai, kurā uzbrucējs veic darījumu tīmekļa lietojumprogrammā. 2 stundas Nepieciešama


 

Mājas lapā tiek izmantotas šādas statistikas sīkdatnes:

_gat_gtag_UA_* Analītikai nepieciešama sīkdatne; nodrošina konkrētā pārlūka atsekošanas iespēju, proti, ka sesija tiek veikta no konkrētā pārlūka; statistikas uzkrāšanas rīkam Google Analytics. 1 minūte; pēc tam pārjaunojas Statistikas
_ga Analītiskai nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota statistikas uzkrāšanas rīkam Google Analytics. 2 gadi Statistikas
_gid Analītiskai nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota statistikas uzkrāšanas rīkam Google Analytics. 24 stundas Statistikas


 

Jums ir tiesības nepiekrist statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā. Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:


 

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.