Tikai EUR 1,00, par katrām 20 minūtēm

Blaumaņa iela 20, Rīga + 371 67399131 / parking@centrus.lv

Noteikumi
 1. Šīs autostāvvietas teritorija ir privātīpašums.

 2. Šie Autostāvvietas Lietošanas Noteikumi ir saistoši visām personām (transporta līdzekļu lietotājiem), kuras novieto  transportlīdzekli  šajā teritorijā. Transportlīdzekļa lietotājs, novietojot  transportlīdzekli autostāvvietā, pilnībā atzīst sev (kā arī  transporta līdzekļa īpašniekam) par saistošiem šos Autostāvvietas Lietošanas Noteikumus.

 3. Maksa par autostāvvietas lietošanas laiku veicama pēcapmaksas veidā, izmantojot autostāvvietas kasi vai kases automātu, saskaņā ar norādītajiem tarifiem.

 4. Pirms iebraukšanas autostāvvietā tās lietotāju pienākums ir iepazīties ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem.

 5. Pēc iebraukšanas stāvvietā, lietotājam tiek dotas 5 minūtes laika, lai izbrauktu no stāvvietas bez jebkādas samaksas.

 6. Iebraucot Autostāvvietā, Automašīnas lietotājam jāpaņem biļete. Maksa par Autostāvvietas izmantošanu veicama norēķinu automātos pirms izbraukšanas no Autostāvvietas saskaņā ar tarifiem, kas norādīti pie Autostāvvietas iebrauktuves un norēķinu automātiem. Pēc apmaksas veikšanas 10 minūšu laikā jāizbrauc no Autostāvvietas. Pārsniedzot šo laiku, ir jānorēķinās par attiecīgi pārsniegto laiku.

 7. Transportlīdzeklis jānovieto autostāvvietā atbilstoši informatīvajām zīmēm un horizontālajiem marķējumiem.

 8. Ja nepārtraukts transporta līdzekļa novietošanas laiks autostāvvietā pārsniedz 2 diennaktis, transporta līdzekļa novietošanu nepieciešams saskaņot ar Autostāvvietas darbinieku un novietot to norādītajā vietā.

 9. Autostāvietas darba laiks: 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā. Minimālā apmaksa par Autostāvvietas lietošanu ir apmaksa par vienu stundu pēc noteiktajiem tarifiem.

 10. Ja nepārtraukts transporta līdzekļa novietošanas laiks autostāvvietā, bez abonementa, pārsniedz 2 diennaktis, par katru nostāvēto dienu tiek noteikta maksa € 14 diennaktī. 

 11. Autostāvvietas biļetes nozaudēšanas gadījumā par biļetes nozaudēšanu papildus maksai par Autostāvvietas izmantošanu pie Autostāvvietas Operatora jāmaksā biļetes atjaunošanas maksa € 30.

 12. Autostāvvietā atļauts novietot tikai reģistrētus transportlīdzekļus (turpmāk tekstā – Automašīna).

 13. SIA „Centrus Parking” neuzņemas nekādu atbildību par autostāvvietā novietotās Automašīnas drošību un bojājumiem.

 14. Autostāvvietas lietotājs ir atbildīgs par autostāvvietā novietotās Automašīnas drošību.

 15. Ja Automašīna atradīsies autostāvvietā, pārkāpjot šos Autostāvvietas Lietošanas Noteikumus tādējādi, ka Automašīna apgrūtina autostāvvietas izmantošanu citiem lietotājiem, SIA „Centrus Parking” ir tiesības veikt Automašīnas piespiedu pārvietošanu vai evakuāciju.

 16. Autostāvvietā ir AIZLIEGTS:

  • Smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus, kā arī citas apreibinošas vielas;

  • Glabāt transporta līdzekļos viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas un priekšmetus, kā arī tos transportēt, iekraut un izmantot atklātu uguni;

  • Veikt transporta līdzekļu remontu, uzpildīt degvielu un eļļu. Nepieciešamības gadījumā ir pieļaujama logu mazgāšanas šķidruma, tosola uzpildīšana, riepu piepildīšana ar gaisu, un to nomaiņa;

  • Novietot transporta līdzekļus ar hermētiski nenoslēgtām benzīna tvertnēm;

  • Veikt jebkādas darbības, kas varētu nodarīt zaudējumus citiem autostāvvietas lietotājiem;

  •  Ilgstoši uzturēties transporta līdzekļu salonos, ja tā nav saistīta ar transporta līdzekļa novietošanu stāvvietā, iebraukšanu vai izbraukšanu no autostāvvietas, bagāžas iekraušanu vai izkraušanu;

 17. Autostāvvietas lietotāji atbild par visiem zaudējumiem, ko tie ar savu tiešu vai netiešu rīcību ir nodarījuši citiem autostāvvietas lietotājiem.

 18. Gadījumos, kad autostāvvietas lietotāja rīcības rezultātā tiek nodarīti kādi bojājumi citu autostāvvietas lietotāju transporta līdzekļiem, tā pienākums ir nekavējoties ziņot autostāvvietas administrācijai.

 19. Reklāmas materiālu piedāvāšana un preču izplatīšana bez iepriekšējas vienošanās ar SIA „Centrus Parking” ir aizliegta.