Only EUR 1.00, for every 20 minutes

Blaumaņa street 20, Riga + 371 67399131 / parking@centrus.lv

Privacy policy
SIA “Centrus parking” Personas datu apstrādes politika

Šeit ir pieejama informācija par Jūsu personas datu apstrādi, ko veic SIA “Centrus parking” (turpmāk arī mēs, mūsu, mums).  Turpmāk norādītā informācija attiecas ne tikai uz autostāvvietu lietošanu, bet arī uz visa veida saziņu ar mums, tostarp portālā www.centrusparking.lv un citās sociālo tīklu platformās. Pastāv iespēja, ka mēs ieviesīsim izmaiņas personas datu apstrādē, tādēļ lūdzam ieskatīties šajā Personas datu apstrādes politikā regulāri, lai uzzinātu svarīgāko. Ja nepiekrītat Personas datu apstrādes politikai, diemžēl Jums jāpārtrauc izmantot mūsu pakalpojumus.

Kādu personisko informāciju SIA “Centrus parking” izmanto?

Mēs izmantojam Jūsu Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, autostāvvietas lietošanas laiku un informāciju par veikto apmaksu. Papildus iepriekš minētajam, saziņā mēs izmantojam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas vai deklarēto adresi, kā arī personas kodu. Mēs uzskaitām un apstrādājam informāciju par autostāvvietas izmantošanas laiku un maksājumu informāciju, tostarp bankas konta numuru vai informāciju par maksājumu karti. Atsevišķos gadījumos mēs veiksim Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju un uzglabāsim Transportlīdzekļa un tā novietošanas fotoattēlus, kā arī informāciju, kas iegūta saziņā ar Jums. Autostāvvietās izvietotu videonovērošanas sistēmu ierakstos var būt fiksēts Jūsu Transportlīdzeklis, Jūs un Transportlīdzekļa pasažieri kā arī Jūsu, Transportlīdzekļa un tā pasažieru pārvietošanās autostāvvietā.

Kādam nolūkam SIA “Centrus parking” izmanto Jūsu personas datus?
 • Lai Jūs varētu izmantot bezmaksas laiku un lai mēs gūtu apliecinājumu par veikto samaksu, mēs izmantojam Jūsu īpašumā, turējumā vai valdījumā esošā transportlīdzekļa (turpmāk Transportlīdzeklis) valsts reģistrācijas numuru (turpmāk Numurs).
 • Lai Jūs varētu novietot Transportlīdzekli mūsu apsaimniekotajā autostāvvietā, mums jāsaņem samaksa par autostāvvietu ierīkošanu un apsaimniekošanu, tādēļ galvenokārt mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai pārliecinātos, ka esat veicis samaksu un sazinātos ar Jums gadījumā, ja mums radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu. Vispirms mēs izmantojam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu līguma izpildi.
 • Mēs izmantojam Transportlīdzekļa Numuru, lai noskaidrotu, vai esat veicis samaksu, izmantojot Mobilly norēķinu sistēmu. Ja radīsies šaubas par veiktās samaksas faktu, mēs izmantosim Transportlīdzekļa Numuru, lai pārliecinātos, vai veicot samaksu ar Mobilly, neesat kļūdaini apmaksājis citu zonu.
 • Saziņā ar mums aicinām Jūs norādīt vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, adresi, tālruņa numuru un Transportlīdzekļa Numuru. Šī informācija mums nepieciešama, lai sazinātos ar Jums par apmaksu, vai ārkārtas gadījumos (piemēram, ja Jūsu Transportlīdzekli jāpārvieto).
 • SIA “Centrus parking” var apstrādāt Jūsu personas datus, lai atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem par Autostāvvietas lietošanu, tostarp sociālo tīklu platformās, piemēram, Facebook. Ja jautājumu vai pieprasījumu ievietosiet publiski pieejamā veidā mūsu sociālā tīkla platformā izveidotā vai citā publiski pieejamā veidā, mēs sniegsim atbildi tajā pašā saziņas kanālā. Atbilde var precizēt informāciju par Jūsu Transportlīdzekļa novietošanas laiku un citu informāciju par Jūsu Transportlīdzekli un Autostāvvietas lietošanas apstākļiem, kas ir nozīmīga un sniedz atbildes uz Jūsu jautājumiem. Ja nevēlaties, lai sniedzam Jums atbildi publiski, lūdzam jautājumu iesūtīt kādā no privātiem saziņas kanāliem, kā piemēram, sociālā tīkla platformas izveidotā saziņas kanālā (Facebook Messenger un citi) vai ar e-pasta starpniecību, vai iesniedzot klātienē mūsu birojā.
 • Lai veicinātu aktīvāku saziņu ar mums un biežāku mūsu autostāvvietu lietošanu, dažreiz mēs rīkojam konkursus sociālo tīklu platformās un citos saziņas kanālos. Piesakoties konkursam, Jūs piekrītat, ka izmantosim Jūsu pieteikumā minētos personas datus, lai noskaidrotu uzvarētāju un izsniegtu konkursa balvu.
 • Mēs veicam videonovērošanu mūsu autostāvvietās, lai nodrošinātu kārtību tajās, kā arī lai novērstu vai atklātu noziegumus, un iegūtu pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām.
 • Gadījumos, kad mums nebūs izdevies atrast apmaksu apliecinošu informāciju, vai Autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu gadījumos mēs veicam Autostāvvietas lietošanas foto fiksāciju, lai sniegtu Jums informāciju un nodrošinātu pierādījumus.
 • Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem, sazināsimies ar Jums, izmantojot Jūsu iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
 • Ja nebūsiet veicis samaksu par mūsu pakalpojumiem un nebūsiet norādījis, kā ar Jums sazināties, mēs izmantosim zvērināta advokāta sniegto juridisko palīdzību un ielūkosimies transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk arī Reģistrs), lai ar Transportlīdzekļa Numura palīdzību uzzinātu Jūsu vārdu, uzvārdu, adresi, personas kodu, kas mums nepieciešami, lai ar Jums sazinātos. Ja nevēlaties, lai Jūs identificējam, ielūkojoties Reģistrā, aicinām laikus veikt samaksu par autostāvvietu un norādīt kontaktinformāciju un vēlamo saziņas veidu nosūtot to mums uz šādu e-pastu: parking@centrus.lv .
 • Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī saistībā ar grāmatvedības uzskaiti, kā arī likuma prasībām attiecībā uz dokumentu glabāšanu.
Kā SIA “Centrus parking” dara zināmu Jūsu informāciju sadarbības partneriem un trešajām personām?

Lai Jums būtu, kur novietot Transportlīdzekli un lai Jūs ērti varētu izmantot bezmaksas laiku un veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs esam iesaistījuši pakalpojuma nodrošināšanā vairākus sadarbības partnerus un puses. Lai nodrošinātu Jums iespēju ērti veikt samaksu par autostāvvietas lietošanu, mēs sadarbojamies ar maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un automātisko maksājumu pakalpojumu sistēmas uzturētājiem. Ja, neskatoties uz atgādinājumu, nebūsim saņēmuši samaksu par mūsu autostāvvietu lietošanu, lai atgūtu samaksu par sniegto pakalpojumu un nodrošinātu līguma izpildi, Jūsu personas datus darīsim zināmus licencētiem parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nesniegsim Jūsu personas datus trešajām personām, ja tas nebūs nepieciešams Autostāvvietas lietošanas līguma izpildei vai mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai. Ja Jūsu personas datu izsniegšanu likumā noteiktās kompetences ietvaros pamatoti pieprasīs valsts amatpersonas, mēs sniegsim pieprasīto informāciju.

Kā SIA “Centrus parking” apstrādā un uzglabā Jūsu personas datus?

Mums rūp Jūsu privātums. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši Autostāvvietu lietošanas līguma mērķim, pēc iespējas mazinot apstrādāto datu apjomu. Jūsu personas datiem darba pienākumu vai pakalpojuma izpildei var piekļūt tikai SIA “Centrus parking” un sadarbības partneru darbinieki, kas tieši piedalās Autostāvvietas pakalpojuma nodrošināšanā, klientu apkalpošanā, maksājumu apstrādē, parādu atgūšanā un citu mūsu pamatdarbības funkciju izpildē. SIA “Centrus parking” un sadarbības partneru darbinieki ir apņēmušies nodrošināt Jūsu personas datu konfidencialitāti. Mēs uzglabājam Jūsu personas datus, kamēr tie ir nepieciešami, lai izpildītu Autostāvvietas lietošanas līgumu. Pēc līguma izpildes mēs uzglabāsim Jūsu personas datus arhivētā veidā līdz noilguma beigām atbilstoši likumam, un Jūsu personas datiem varēs piekļūt tikai īpašos gadījumos, piemēram, mūsu tiesību vai īpašuma aizstāvībai vai izpildot valsts amatpersonu pieprasījumu. Ja Jūsu personas datu glabāšanas periodu nosaka likums, mēs uzglabāsim Jūsu personas datus likumā paredzētā perioda garumā. Ja Jūs darījāt mums zināmus Jūsu personas datus publiski sociālā tīkla platformā, piemēram, konkursa norises gaitā vai uzdodot jautājumu, mēs ievērosim sociālā tīkla platformas privātuma politiku attiecībā uz datu uzglabāšanu un dzēšanu. Jūs varat lūgt dzēst Jūsu datus vai tos labot. 

Kā SIA “Centrus parking” rūpējas par Jūsu personas datu drošību?

Lai pasargātu Jūsu personas datus, mēs lietojam samērīgas drošības metodes, kas ir noteiktas atbilstoši riska novērtējumam un pakāpei. Tikai SIA “Centrus parking” darbinieki, kuriem tas ir nepieciešams tiešo darba pienākumu izpildei, var piekļūt Jūsu personas datiem.

Kā Jūs varat pārzināt Jūsu personas datus, ko apstrādā SIA “Centrus parking”?

Jums ir tiesības pārvaldīt savus personas datus. Jūs varat sazināties ar mums, ja vēlaties piekļūt Jūsu personas datiem, dzēst, labot vai ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Tāpat Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību. Ja vēlaties uzdot mums jautājumu par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat sazināties ar mums nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi parking@centrus.lv .